Översikt

Målet för projektet har varit att leverera det ramverk, European Location Framework (ELF), som krävs för att tillhandahålla uppdaterad, officiell, interoperabel och gränsöverskridande grundläggande geografisk information för användning av både den offentliga och den privata sektorn i Europa. Arkitekturen baseras på cascading och molntjänster och tillhandahåller en plattform med geografisk information, harmoniserad för gränsöverskridande och all-Europeisk användning. Informationen är baserad på Inspiredirektivets specifikationer.

 

Ursprungligen var ELF ett tre-årsprojekt som startade i mars 2013 omfattande 30 partners, men utökades till oktober 2016 och 39 partners spridda över Europa vars arbete är delfinansierat av EU. Målet har varit att gynna en bredare användning av geografisk information och möjliggöra skapandet av innovativa förädlingstjänster. Projektet stimulerar applikationsutveckling utförd av små och mellanstora företag (både inom och utom konsortiet).

 

Vid projektets slut inträder en övergångsfas under vilken ansvaret för ELFs framtid övergår till EuroGeographics. För att säkerställa en effektiv fortsättning av projektet kommer några nyckelorganisationer från ELFs Project Mangament Group att stödja EuroGeographics i de första stadierna av övergångsfasen. Framöver ska ELF och dess framtida utveckling drivas fullt ut av EuroGeographics och dess medlemmar. Detta kommer att möjliggöra ökad användning av trovärdig, noggrann och aktuell geoinformation och skapa en stabil struktur för återanvändning av auktoritativ geoinformation från flera nivåer inom den offentliga sektorn.


Projektets mål är att:
 

addera värde till Inspire data genom att medverka till gränsöverskridande harmonisering

bygga en högpresterande plattform med ihopkopplade molntjänster som stödjer data från flera länder och ett brett spektrum av vidareförädlade tjänster

demonstrera användningen av ELF plattformen och molntjänster för viktiga Europeiska användare, små och mellanstora företag såväl som lekmän

utveckla exempelapplikationer inom områdena hälsostatistik, kartor för krishantering, fastigheter och försäkringar

integrera tredjeparts tematiska dataset och data från t ex Godataportalen och NSDIs - National Spatial Data Infrastructures (med särskilt fokus på sådana Inspire teman som inte tillhandahållits av de europeiska kartverken) för utveckling av tjänster baserade på specifika användarbehov.

tillhandahålla ett användarvänligt gränssnitt för att kunna hitta, titta och jämföra geografisk information

vidareföra arbetet inom det framgångsrika ESDIN projektet
 

Budgeten är på 13 miljoner Euro.

 

Mer information om ELF projektet återfinns i ELF White Paper

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal