Yleiskatsaus

Tämän projektin tarkoituksena on toteuttaa viitekehys European Location Framework (ELF), joka vaaditaan ajantasaisen, yhteen toimivan ja rajat ylittävän referenssipaikkatiedon toimittamiseksi yksityisen ja julkisen sektorin käyttöön Euroopassa. Tämä joustava pilviteknologiaan perustuva arkkitehtuuri, josta hajautetut palvelut tuodaan saataville ns. cascading-tekniikan avulla, tarjoaa alustan alueellisella ja yleiseurooppalaisella tasolla harmonisoidulle, Inspire-direktiivin mukaiselle paikkatiedolle.

Kolmivuotista projektia toteuttaa Euroopan laajuinen 30 yhteistyökumppanin muodostama yhteenliittymä, jonka työ on osaksi Euroopan komission rahoittamaa. Projekti tulee edistämään paikkatiedon laajempaa käyttöä ja mahdollistaa innovatiivisten lisäarvopalveluiden toteuttamisen. Projekti edistää sisältömarkkinoita kannustamalla pieniä ja keskisuuria (yhteenliittymään kuuluvien ja kuulumattomien) yrityksiä käyttäjälähtöiseen sovelluskehitykseen teemayhteisöjen avulla.
 

Yhteenliittymä on sitoutunut ylläpitämään ELF-alustaa myös projektin päättymisen jälkeen. Tämä mahdollistaa luotettavan ja tarkan referenssipaikkatiedon käytön kasvun. Projektin tarkoituksena on luoda kestävä viitekehys julkisen sektorin toimittaman paikkatiedon hyödyntämiseen usealla eri tarkkuustasolla.
 

Projektin tarkoituksena on:
 

tuottaa lisäarvoa Inspire-aineistoon edistämällä rajat ylittävää aineiston harmonisointia

rakentaa suorituskykyinen alusta ja siihen liittyvät pilvipalvelut, jotka tukevat useita kansallisia syötteitä ja laajaa jalostettujen palveluiden valikoimaa

osoittaa ELF-alustan ja pilvipalveluiden käyttökelpoisuus tärkeiden eurooppalaisen politiikan osa-alueiden kannalta sekä muiden käyttäjien, myös pienten ja keskisuurien yritysten, kannalta

kehittää esimerkkisovelluksia terveystilastoinnin, riskialuekartoituksen, kiinteistöjen ja vakuutusten aloilta

integroida kolmansien osapuolten toimittamat teema-aineistot ja kansalliset paikkatietoinfrastruktuurit (NSDI) (eritoten kansallisten karttalaitosten ja kiinteistöviranomaisten toimittamat ja Inspire-teemojen ulkopuoliset), jotta niiden avulla voidaan luoda palveluita erityisten käyttäjätarpeiden täyttämiseksi

tarjota käyttäjäystävällinen käyttöliittymä paikkatiedon etsimistä, katselua ja vertailua varten

laajentaa menestyksekästä ESDIN-projektin tuottamaa sovellusta
 

Projektia rahoitetaan kolmen vuoden aikana yhteensä 13 miljoonalla eurolla.

 

Lisätietoa ELF-projektista tarjoaa ELF White Paper

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal